Skip to content

Contact us for specialized advice

Terms and conditions

MINIDIS B.V. – COMMON TERMS AND DELIVERY CONDITIONS
Version: juli 2015

 1. Algemeen
  1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna "algemene voorwaarden") zijn van toepassing voor alle bedrijven (hierna te noemen "klant", "koper" of "afnemer") die producten en/of diensten afnemen van MINIDIS B.V. (hierna te noemen "verkoper"). Met "Wij", "Ons" of "Onze" wordt tevens MINIDIS B.V. en haar overige handelsnamen MINISYS, VOIBOX of GLOMOS bedoeld.
  2. Overeenkomsten van leveringen zijn exclusief gebaseerd op deze algemene voorwaarden. Zonder schriftelijke bevestiging van toepasbaarheid, accepteren wij geen tegenvoorwaarden of voorwaarden van klanten welke afwijken van die van ons.
  3. Additionele of afwijkende voorwaarden zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging van MINIDIS B.V.
  4. MINISYS, VOIBOX en GLOMOS zijn een handelsnaam van MINIDIS B.V.
 2. Aanbod en Overeenkomst
  1. Al onze uitgebrachte offertes, zowel elektronisch, schriftelijk als mondeling, zijn geen aanbiedingen in de zin der wet maar zijn vrijblijvend en slechts een uitnodiging aan de klant om een aanbieding te accepteren of om een order te plaatsen.
  2. Indien de klant een offerte of aanbieding aanvaard heeft verkoper het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van deze aanvaarding door koper zonder opgaaf van redenen te herroepen.
  3. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat verkoper een opdracht schriftelijk, of elektronisch heeft bevestigd, of ten laatste wanneer de klant de levering van deze order heeft geaccepteerd.
  4. Een overeenkomst geld tussen verkoper en koper. De aangegane overeenkomst of delen uit deze overeenkomst is/zijn zonder schriftelijke bevestiging van verkoper niet overdraagbaar naar of aan derden.
  5. De keuze van een product of dienst geschiedt uitsluitend voor verantwoording van de koper.
  6. Voor de uitvoering van de overeenkomst worden koper en order specifieke gegevens opgeslagen zoals naam, adres, emailadres, telefoonnummer en eventueel ipadres, daarnaast voor garantie en service doeleinden de producten en specifieke serienummers behorende bij een product. Deze worden gedurende de wettelijk vastgestelde termijn of minimaal de garantietermijn van een product bewaard.
 3. Prijzen
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn alle door verkoper afgegeven prijzen en kosten exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
  2. Voor iedere door klant geplaatste order worden order en/of verzendkosten in rekening gebracht:
   1. Voor orders beneden 2000euro worden orderkosten en verzendkosten in rekening gebracht.
   2. Voor orders binnen Europa maar buiten Nederland, worden vanaf 2000euro alleen verzendkosten in rekening gebracht.
  3. Op orders besteld via onze webshop zonder bemiddeling van verkoper via email of telefoon worden geen orderkosten in rekening gebracht.
  4. Verkoper heeft het recht alle prijsverhogende factoren -waaronder mede worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen - die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding c.q. de totstandkoming van de overeenkomst binnen drie maanden, aan koper in rekening te brengen. Verhoging van de kostprijs geeft koper in dat geval het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, tenzij verkoper binnen zeven dagen na de door koper aan verkoper kenbaar gemaakte ontbinding alsnog aan koper kenbaar maakt te zullen afzien van de prijsverhoging.
 4. Betaling/Verzuim
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door MiniDis B.V. aangewezen bank- of girorekening vóór de aflevering plaats vindt, dan wel door contante betaling vóór de overdracht van de goederen bij aflevering of afhaling.
  2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
  3. Al hetgeen de koper betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings-) kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
  4. De koper wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:
   1. de koper enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt;
   2. verkoper goede gronden heeft te vrezen dat de koper in de nakoming tekort zal schieten en hij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
   3. de koper zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, op hem de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
   4. de koper overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
   5. van overlijden, indien de koper een natuurlijk persoon is.
  5. verkoper is in de in 4.4 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist (1) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de koper (2) en/of enig door de koper aan verkoper verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen (3) en/of het op grond van artikel 5 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.
  6. Verkoper is gerechtigd om, indien koper zijn betalingsverplichting niet tijdig nakomt, aanmaningskosten en wettelijke rente (voor handelstransacties) vanaf vervaldatum van de factuur aan koper in rekening te brengen.
  7. Blijft na aanmaning betaling na binnen de gestelde termijn uit dan zal verkoper aan koper een in gebreke stelling doen toekomen en de vordering zonder verdere mededeling ter incasso uit handen te geven. Alle dan met de incassering gemoeide kosten zijn door koper aan verkoper verschuldigd, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van 250 euro.
  8. Koper kan zijn betalingsverplichtingen niet weigeren na te komen op grond van het feit dat verkoper zijn garantieverplichtingen niet, nog niet of niet geheel is nagekomen.
 5. Eigendomsvoorbehoud
  1. Verkoper behoudt zich het eigendom voor van alle aan koper geleverde zaken, zolang koper niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper uit hoofde van de krachtens de overeenkomst geleverde zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede op grond van artikel 4 verschuldigde bedragen.
  2. Een buitengewone beschikking over de goederen, zoals een verpanding, een zekerheidstelling e.d. kan alleen met toestemming van verkoper geschieden. Koper is verplicht verkoper onverwijld te berichten indien derden beslag leggen op, onder eigendomsvoorbehoud, geleverde goederen.
 6. Leveringen
  1. Alle door verkoper genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan verkoper bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Tenzij specifiek overeengekomen brengt overschrijding van een genoemde leveringstermijn verkoper niet in verzuim. Bij een overschrijding van de levertermijn van meer dan 2 weken treedt verkoper met koper in overleg. In geval van overschrijding van leveringstermijnen is verkoper niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van verkoper.
  2. Een koper, die een van zijn werknemers of een derde mondeling of schriftelijk opdracht pleegt te geven goederen voor zijn rekening bij verkoper te kopen en af te halen, dient koper via deze persoon een door koper getekende opdrachtbevestiging te overhandigen. Zonder getekende opdrachtbevestiging kunnen goederen niet afgegeven worden.
 7. Medewerkingsverplichting koper
  1. Koper is verplicht op eerste verzoek van verkoper nauwkeurig aan te geven wanneer en waar de door verkoper te leveren zaken dienen te worden afgeleverd. Koper is verplicht alle door verkoper met het oog op verzending van de zaken gewenste informatie te verstrekken. Indien koper geen plaats van aflevering aan verkoper heeft genoemd, geldt het magazijn van verkoper als plaats van aflevering en geschiedt opslag voor rekening en risico van koper. Afwijkende bepalingen met betrekking tot levering(splaats en -tijdstip) dienen in het contract te worden opgenomen
  2. Indien is overeengekomen, dat de zaken door verkoper in bewaring zullen worden genomen, geschiedt opslag voor risico en rekening van koper. In dit geval geldt het magazijn van verkoper als plaats van aflevering en de toezending van de factuur als kennisgeving van opslag.
  3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van verkoper staan of indien koper op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft verkoper het recht tot opschorting van uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 8. Verzending/Risico
  1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan verkoper is verstrekt, door verkoper bepaald.
  2. Bij het bevestigen van een order dient het verzendadres door koper gecontroleerd te worden. Extra kosten gemaakt door een foutieve adressering komen ten laste van koper.
  3. Het risico van verlies, beschadiging of anderszins van door verkoper geleverde zaken gaat op het moment van aanvang van transport over op koper.
  4. Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van koper, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.
  5. Verzekering van de te vervoeren zaken geschiedt niet, tenzij koper dit nadrukkelijk verlangt, in welk geval de kosten voor zijn rekening komen.
  6. Eventuele specifieke wensen van de koper inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 9. Installatie
  1. Installatiewerkzaamheden zijn niet in de koopprijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  2. Indien verkoper zorgdraagt voor installatie, zal koper voor aflevering van de zaken een passende installatieplaats voorzien van alle benodigde hulpmiddelen ter beschikking stellen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 10. Software
  1. Indien in de overeenkomst de levering van software is begrepen, aanvaardt de koper deze software in de staat waarin deze zich op het moment van levering bevindt (zogenaamde "as is"levering). Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet, niet juist of niet naar behoren functioneren van de software, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verkoper staat er niet voor in dat de software geschikt is voor het door koper beoogde gebruik.
  2. De overeenkomst strekt nimmer tot overdracht van enig recht van intellectuele of industriële eigendom. Het gebruiksrecht van koper met betrekking tot de software is beperkt door het bepaalde in de Auteurswet 1912 en hetgeen tussen partijen in de overeenkomst is overeengekomen.
  3. Koper is gebonden om eventuele licentievoorwaarden, van mogelijke licentie houders, behorende bij de geleverde programmatuur nauwgezet op te volgen en vrijwaart verkoper van enige aansprakelijkheid ten aanzien van correcte naleving van deze licentievoorwaarden.
 11. Inspectie en Reclame
  1. Onverwijld nadat verkoper goederen of facturen aan koper heeft geleverd, zal koper deze inspecteren op compleetheid, beschadigingen en/of gebreken waarna eventuele klachten- of reclames binnen 5 werkdagen schriftelijk aan verkoper worden gemeld. Na deze termijn vervalt  enig aanspraak van koper en heeft verkoper aan haar contractverplichting voldaan.
  2. Koper dient verkoper in de gelegenheid te stellen eventuele klachten zoals gemeld te onderzoeken en indien nodig te corrigeren.
  3. Retourzendingen zijn zonder voorafgaande toestemming van verkoper niet toegestaan.
 12. Garanties
  1. Alle geleverde goederen zijn aan geen andere garantievoorwaarden onderworpen dan die welke de toeleveranciers van de verkoper op hun goederen geven. Op software wordt geen garantie verstrekt. Koper aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor koper ter inzage bij verkoper en verkoper zal deze op zijn kosten aan koper op zijn verzoek toezenden. Indien en voorzover de voorwaarden van de toeleverancier in rechte niet bindend mochten worden geoordeeld in de relatie tussen koper en verkoper, gelden tussen partijen de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden van verkoper.
  2. De garantie omvat het gedurende garantietermijn naar beste vermogen herstellen van eventuele materialen of fabricagefouten in de geleverde zaken, indien deze fouten binnen de garantieperiode gedetailleerd omschreven bij verkoper zijn aangemeld. Alle oude vervangen onderdelen worden eigendom van verkoper.
  3. De garantieverplichting vervalt indien fouten in de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van foutieve opslag, danwel transport in een ondeugdelijke verpakking, onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, het ontbreken van serienummers of indien koper zonder toestemming van verkoper wijzigingen in de zaken, waaronder het verbreken van de verzegeling of in de onderdelen die door verkoper in het kader van onderhoud of garantie zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. De alsdan door verkoper gemaakte kosten waaronder onderzoeks- (met een minimum van één uur) en transportkosten zullen in de hierboven genoemde gevallen tegen de alsdan bij verkoper geldende tarieven aan koper in rekening worden gebracht. Tevens vervalt de aanspraak op garantie gedurende de periode dat koper niet geheel dan wel niet tijdig aan enige verplichting van de overeenkomst heeft voldaan.
  4. Werkzaamheden en kosten, waaronder kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door verkoper aan koper, in overleg,  in rekening worden gebracht tegen de alsdan geldende tarieven.
  5. Indien zaken worden gerepareerd buiten de garantie termijn, worden op deze reparaties een garantie gegeven van 3 maanden. Reparaties binnen deze termijn, van drie maanden, geven geen recht op een nieuwe garantie termijn.
  6. Koper is verplicht de voor herstel krachtens de garantie in aanmerking komende zaken franco, in een deugdelijke verpakking vergezeld van een schriftelijke en duidelijke klachtomschrijving en een kopie van de aankoopfactuur, naar het door verkoper opgegeven adres te sturen, tenzij in een tussen koper en verkoper gesloten (onderhouds)contract anders is bepaald. Risico’s van transport van de zaken, zowel naar verkoper als retour, zijn voor rekening van koper.
  7. Op verbruiksartikelen zoals bijvoorbeeld batterijen, accu’s en inktcartridges wordt geen garantie gegeven.
  8. De garantie omvat niet een instaan voor interoperabiliteit met betrekking tot andere produkten dan die genoemd op de produktverpakking en/of in de handleiding.
 13. Aansprakelijkheid
  1. Verkoper is jegens koper aansprakelijk voor schade voor zover zulks uit dit artikel blijkt.
  2. In geval van een aan verkoper toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is verkoper uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, mits koper verkoper eerst onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij aan verkoper een redelijke termijn wordt gegund alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: schade aan de geleverde goederen en schade aan andere eigendommen van koper.
  3. De totale aansprakelijkheid van verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door koper aan verkoper betaalde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
  4. De totale aansprakelijkheid van verkoper voor schade door dood of lichamelijk letsel en materiële beschadiging van zaken, dit laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld van verkoper, zal in geen geval meer bedragen dan hetgeen op grond van de door verkoper afgesloten verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd.
  5. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen het verloren gaan van gegevens, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Voorts is verkoper nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade die is ontstaan als gevolg van met behulp van door verkoper geleverde goederen gegenereerde gegevens.
  6. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van fouten of verzuim van derden, die op instructie van koper zijn belast met levering van zaken of met het verrichten van diensten en/of werkzaamheden.
  7. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die tijdens transport van retour gezonden zaken, van koper naar verkoper, is ontstaan. Indien goederen niet in originele verpakking retour zijn verstuurd, is verkoper ook niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens transport naar koper.
  8. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van koper of derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een produkt of een systeem dat door koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door verkoper geleverde apparatuur, software of andere materialen, behoudens indien en voor zover koper bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, of andere materialen.
  9. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van koper of derden op geleverde software, zoals bijvoorbeeld operating systemen, en is zelf verantwoordelijk voor het naleven van eventuele aansprakelijkheidsvoorwaarden zoals door verkoper of diens toeleverancier van deze software gesteld.
 14. Intellectuele eigendom, rechten en copyrights
  1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst door verkoper vervaardigde en/of ter beschikking gestelde materialen zoals analyses ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schema's, materiaallijsten, documentatie en overige materialen berusten uitsluitend bij verkoper of diens toeleverancier. De aan koper verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema's, materiaallijsten, documentatie en overige materialen mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper, geheel noch gedeeltelijk, door koper worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt dan wel aan derden worden afgegeven door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook.
  2. Indien een offerte en/of aanbieding niet tot een overeenkomst leidt, zal de aanbieding met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen en alle overige door verkoper verschafte documentatie op eerste verzoek van verkoper worden teruggezonden.
  3. Alle ter beschikking gestelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en foto-reprodukties dienen op eerste verzoek van verkoper te worden terug gezonden. Verkoper is niet aansprakelijk voor aanspraken en/of vorderingen van derden wegens schending van hun auteurs-, octrooi-, licentie-, merken-, modellen en andere intellectuele eigendomsrechten hoe ook genaamd in verband met door verkoper geleverde zaken of verrichte diensten en/of werkzaamheden, indien verkoper die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen die aan verkoper door of vanwege koper ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
 15. Overmacht
  1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht van verkoper wordt mede verstaan tekortkomingen van toeleveranciers van verkoper, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, transportbelemmeringen en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van verkoper liggen.
  2. In geval overmacht wordt de verplichting van de partij die zich op overmacht beroept voor de periode van de overmacht opgeschort. In het geval de overmachtsituatie langer dan twee maanden voortduurt of vaststaat dat deze langer zal voortduren, zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 16. Beëindiging overeenkomst
  1. Koper komt de bevoegdheid tot ontbinding door middel van rechterlijke tussenkomst slechts toe, indien verkoper na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gegund wordt om alsnog haar verplichtingen na te komen, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. Koper kan de overeenkomst uitsluitend ontbinden voor dat gedeelte dat nog niet is uitgevoerd.
  2. Indien koper, zoals gesteld in artikel 4.4, van rechtswege in verzuim is, is verkoper gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
  3. Vóór ontbinding gefactureerde bedragen betrekking hebbend op reeds ter uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken en verrichte diensten worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
 17. Export
  1. Bij export van goederen door koper zijn eventueel relevante exportbepalingen van het land van herkomst en import bepalingen van het land van verzending van toepassing. Koper zal verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan koper toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde export- en importbepalingen.
  2. Het is koper zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan om door verkoper geleverde producten te exporteren naar landen buiten de aangesloten landen van de Europese gemeenschap.
 18. Toepasselijke voorwaarden, recht en geschillen
  1. Indien deze voorwaarden in meerdere talen worden uitgegeven zal, om taal interpretatie problemen uit te sluiten, bij enig geschil de Nederlandse vertaling als uitgangspunt worden genomen.
  2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan als gevolg van of samenhangende met deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in ’s Gravenhage (den Haag).
  3. Op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag van 1980 is uitgesloten.
 

in-house assembly

Each PC is tested before leaving our office.

European Distributor

For 15 years your trusted supplier of professional IoT and mini PC solutions.

Professional advice

A suitable solution for each IoT project.

Login to see pricings

Request price and BID-request with your partner account.

English